Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Powitanie


Zespół Szkół w Kocku
Warszawska 41
21-150 Kock
tel/fax (81) 859-10-33

Dyrektor szkoły - Ewa Guz

Organ prowadzący szkołę:
Powiat Lubartowski

Sekretariat czynny w godzinach 730 - 1530
e-mail: zskock@o2.pl

,, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

Pedagog szkolny ,,Tyle marzeń jest na świecie…
Czy się spełnią? Trzeba wierzyć.
Bo od ciebie tak naprawdę,
Bo od ciebie to zależy.”

Słowa te są mottem, które w tym roku towarzyszyło nam w czasie zbiórki darów w ramach akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Od 6 lat w Zespole Szkół w Kocku, na przełomie listopada i grudnia, ożywa sztab akcji. Również w tym roku już połowie listopada sztab został zarejestrowany i rozpoczęła się wielka zbiórka.
Udało się nam zebrać ok. 350 kilogramów darów.

Piłka Siatkowa

W dniach 18 i 19 listopada w Zespole Szkół w Kocku odbył się VI Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców i Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych.

Szkolny Klub Wolontariusza

Pedagog szkolnyZapraszam wszystkich chętnych do pracy w Szkolnym Klubie Wolontariusza na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 23 września 2008 roku ( wtorek) na długiej przerwie w sali nr 15.

ogłoszenie wykonawcy

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYdot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr. Ogłoszenia :185815-2008 . Nazwa zadania: Budowa parkingu
i remont chodnika przy Zespole Szkół w Kocku.

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu wybrano do
realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:
SYN-BUD Usługi Remontowo-Budowlane Hydrauliczne i Handlowe
Jan Szczęch 21-100 Lubartów ul. 1-go Maja 77/4.

Uzasadnienie wyboru: oferta jest kompletna,została przygotowana zgodnie
z zapisem w SIWZ. Cena zaoferowana przez Wykonawcę nie przewyższa środków
przeznaczonych przez zamawiającego na realizację zadania.


Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2. Pzp Zamawiający informuje, że
w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 Pzp Zamawiający informuje, że
w przeprowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę parkingu i remont chodnika


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół, ul. Warszawska 41, 21-150 Kock, woj. lubelskie, tel. 081 8591033, fax 081 8591033.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zskock.internetdsl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu i remont chodnika przy Zespole Szkół w Kocku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa parkingu i remont chodnika z kostki brukowej w ilości 511 m2 wraz z odwodnieniem na terenie Zespołu Szkół w Kocku

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.33.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 14.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: brak.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1i 2 Ustawy PZP
2.spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1 Ustawy PZP
3. dysponują minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane
4. zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat dwie roboty budowlane odpowiadające wartością i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych od wykonawców nastąpi w oparciu o dokumenty i oświadczenia wymagane w SIWZ złożone w trakcie postępowania. Ocena spełniania warunkow wymaganych od wykonawców zostanie wykonana wg formuly spełnia/ nie spełnia. Wykonawca, ktory nie spełni choćby jednego wymadanego od niego warunku, zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenia, że wykonawca spełnia wymagania art.22 ust.1 ustawy PZP oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1i 2 ustawy PZP
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. wykaz osob z załączonymi uprawnieniami budowlanymi
4. wykaz ważniejszych robót budowlanych wraz z opiniami zamawiających.SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Kocku ul. Warszawska 41 21-150 Kock.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2008 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, pokój nr 8 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

Ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych pod numerem
185815 w dniu 08.08.2008

UWAGA Absolwenci ZSZ

SekretariatUzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2008/2009.
Nauka w szkole trwa 2 lata i odbywa się cztery dni w tygodniu od godz. 15.00
Ukończenie szkoły umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie nauki w szkołach policealnych, a po zdaniu matury na studiach wyższych.
tel. (081) 85 91 033

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy !

podręczniki do kl. pierwszych na r.szk.2008/2009

W zakładce "Dokumenty szkolne" znajduje się wykaz podręczników do klas pierwszych LO na rok szkolny 2008/2009
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,085,724 Unikalnych wizyt